درباره ما

چشم انداز

هزارۀ فن و دانش خرد سعی دارد تا با به کارگیری هوشمند فن و دانش بومی به جایگاه عالی زیر دست یابد.

1. دست یافته به جایگاه برتر در حوزه آموزش و مشاوره حرفه ای در میان شرکت های دانش بنیان کشور.

2. الهام بخش، فعال و موثر در توسعۀ کارآمد فضای آموزشی و حرفه ای کشور.

چشم انداز
چشم انداز

چشم انداز

هزارۀ فن و دانش خرد سعی دارد تا با به کارگیری هوشمند فن و دانش بومی به جایگاه عالی زیر دست یابد.

1. دست یافته به جایگاه برتر در حوزه آموزش و مشاوره حرفه ای در میان شرکت های دانش بنیان کشور.

2. الهام بخش، فعال و موثر در توسعۀ کارآمد فضای آموزشی و حرفه ای کشور.

ماموریت ها

ماموریت ها

خلق و توسعۀ ایده های دانش بنیان در حوزۀ آموزش و مشاورۀ حرفه ای

طراحی و تسهیل فرآیندهای دانش بنیان در حوزه های مهندسی

رویکردها

رویکرد مبتنی بر مشارکت و هم آفرینی

رویکرد مبتنی بر تعامل برد-برد

رویکردها
رویکردها

رویکردها

رویکرد مبتنی بر مشارکت و هم آفرینی

رویکرد مبتنی بر تعامل برد-برد

تیم ما

سید محمد علی بنی هاشمی

سید محمد علی بنی هاشمی

مدیر عامل

سید حسین حسینی نورزاد

سید حسین حسینی نورزاد

مدیر فنی و نوآوری

S.banihashemi

صدیقه بنی هاشمی

مدیر توسعه دانش بنیان

S.Ehsan

احسان حسینی

مدیر فناوری اطلاعات