رسوب بنادر

رسوب بنادر

سازمان بنادر و کشترانی پروژه تدقیق مطالعات بررسی وضعیت رسوبگذاری در 12 بندر از بنادر کشور را در دستور کار خود قرار داده است. مشخصات کلی این طرح عبارتند از: بررسی وضعیت کنونی رسوب در بنادر، کانال ها و اسکله های دسترسی و تعیین نرخ انتقال و روشهای کاهش رسوبگذاری در هر یک از بنادر کشور و محاسبه محدوده، میزان و عمق مطلوب مورد نیاز لایروبی و تعیین روش و فصول مناسب لایروبی مورد نیاز.شرکت مهندسین مشاور خاک بافت با همکاری چند شرکت و تیم دانشگاهی از جمله شرکت هزاره فن و دانش خرد، مسئولیت مشاوره این پروژه را بر عهده دارد. در این پروژه مطالعات هیدرولوژی 12 بندر مورد نظر توسط شرکت هزاره فن و دانش خرد انجام می شود.