پروژه های دانش بنیان

می 13, 2022

پروژه دانش بنیان سودانا

 سودای دانایی :  بازار تخصصی دیجیتالی برای به هم رسانی عرضه و تقاضا در حوزه‌ی آموزش ایده‌ی سودانا برای حل مسئله‌ی پراکندگی عرضه‌کنندگان
می 13, 2022

پروژه دانش بنیان بوبام زی

بومی برای بازی :  سامانه‌ی امن و یکپارچه برای تسهیلِ آموزش کودکان و نوجوانان با کمک بازی بوبام زی سامانه‌ایست امن و یکپارچه برای تسهیلِ آموزش […]

سایر پروژه ها

می 12, 2022

رسوب بنادر

یکی از مأموریت‌های شرکت هزاره فن و دانش خرد توسعه‌ی ایده‌های دانش بنیان در حوزه‌ی مشاوره‌ی حرفه‌ای در سطح کشور است.با هدف اثربخشی در راستای این […]